Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe w Gąsawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego w Gąsawie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • brak opisów alternatywnych do zamieszczonych grafik,
  • brak możliwości zmiany kontrastu i wielkości czcionki,
  • mapa strony jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024-03-21.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • widoczny fokus;
  • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska, mail: koordynator@dostepnosci.pl. Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Przedszkole Samorządowe w Gąsawie, ul. Żnińska 17, 88-410 Gąsawa.

Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, utwardzony bez wyznaczonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia: budynek przedszkola składa się z dwóch części. Stara część budynku jest piętrowa. Nowa, dobudowana część jest parterowa. Do budynku przedszkola prowadzą dwa wejścia. Wejście od strony ul. Żnińskiej posiada stopień bez podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Z kolei wejście od strony ul. Biskupińskiej posiada podjazd z poręczami dla wózków inwalidzkich .

Dostępność komunikacyjna budynku: budynek nie jest wyposażony w windę, poszczególne kondygnacje połączone są schodami. Ciągi komunikacyjne w budynku są szerokie. Gabinet Dyrektora znajduje się na parterze, gdzie zachowana została dostępność komunikacyjna .

Dostosowania: w nowej części budynku przedszkola znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu głównym znajduje się tablica informacyjna z rozmieszczeniem pomieszczeń w budynku.

Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:

  • napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby;
  • wysłanie maila na adres: przedszkole@gasawa.pl

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Ważne załączniki:

1. Raport o stanie zapewnienia dostępności

2. Wniosek o zapewnienie dostępności

3. Informacja o braku dostępności

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych