O nas

Dzisiaj należy wiedzieć, co trzeba poznać jutro,, by radzić sobie pojutrze…”

Nasze hasło to:

Wszystko co najważniejsze w życiu człowieka, zdarza się w jego pierwszych sześciu latach”

(Vico)

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, pracownikom oraz otwartą na ich potrzeby.
 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego indywidualne potrzeby, możliwości i wszechstronny rozwój osobowości. Dbamy o to, aby rozwijać w dzieciach inteligencję emocjonalną , by przygotować je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z porażkami. Pragniemy nauczyć dzieci wiary we własne możliwości, rozwijać optymizm i poczucie własnej wartości.
 • Zapewniamy dzieciom miłą i bezpieczną atmosferę do zabawy i nauki, troszcząc się o ich zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Przybliżamy dzieciom różne środowiska jako bogate źródła wiedzy, miejsca wielu doznań i przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych.
 • Wychowujemy poprzez pobudzanie inwencji twórczej i samorealizację w ekspresji słownej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i ruchowej.
 • Umożliwiamy wszystkim dzieciom wyrównanie szans edukacyjnych i przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • Nasze działania opieramy na nowoczesnych, aktywizujących metodach i formach pracy (m.in. MDS, czynnościowe nauczanie matematyki e. Gruszczyk – Kolczyńskiej, metoda B. Strauss, Przyjaciele Zippiego itd.) zapewniając dzieciom możliwość doświadczania, obserwowania oraz tworzenia, co prowadzi do osiągania sukcesów rozwojowych.
 • Umożliwiamy dzieciom udział w zajęciach dodatkowych. Oferta edukacyjna przedszkola stwarza warunki twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych, a także poszerza wiedzę dzieci o otaczającym świecie .
 • Przeciwdziałamy izolacji społecznej i nietolerancji. Kładziemy duży nacisk na krzewieniu w dzieciach już od najmłodszych lat ducha akceptacji, tolerancji i szacunku wobec innych osób. Prowadzimy działania z zakresu edukacji wielokulturowej.
 • Wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 • Rodzice są naszymi partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola i mającymi wpływ na podejmowane przez nauczycieli działania.
 • Posiadamy wypracowany system udzielania dzieciom oraz ich rodzinom i opiekunom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Zapewniamy wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną, odpowiedzialna
  i twórczą kadrę pedagogiczną, ustawiczne doskonalącą swój warsztat pracy, zapewniająca dzieciom wychowanie i edukacje na najwyższym poziomie.
 • Uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego, a także promujemy swoje osiągnięcia i mamy dobra opinię w środowisku lokalnym.
 • Baza, wyposażenie i estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci i zachęca do zabaw na świeżym powietrzu.

Misja przedszkola:

Każde dziecko jest dla nas ważne!

Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Pragniemy w każdym dziecku rozbudować ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość
i wrażliwość, akceptację siebie i innych, świadomość swoich praw i obowiązków, odpowiedzialność za swoje czyny, empatię i wrażliwość na potrzeby innych, a także szacunek wobec ludzi świata przyrody.

Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji właściwych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynąc od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Opis Przedszkola Samorządowego w Gąsawie

Przedszkole Samorządowe w Gąsawie znajduje się na skrzyżowaniu ulic Żnińskiej
i Biskupińskiej. Stary budynek obecnego przedszkola wzniesiono w 1854 roku. W placówce znajdują się cztery przestrzenne sale zajęć, położone na dwóch poziomach, które zapewniają dzieciom odpowiednie warunki zabawy i wypoczynku. W tej strukturze przedszkola zapewniamy miejsce dla 75 dzieci. Przy trzech salach są łazienki – jedna sala nie ma swojej łazienki. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, kolorowe, estetyczne, wyposażone w nowe meble, dostosowane do potrzeb i wieku dzieci. W salach znajdują się różne kąciki tematyczne do zabaw i rozwijania zainteresowań dzieci.

W przedszkolu znajduje się jedna szatnia dla wszystkich dzieci, kuchnia, magazyn żywieniowy, gabinet intendenta, pokój nauczycielski oraz gabinet dyrektora i gabinet logopedyczny.

Przedszkole stwarza właściwe warunki do realizacji optymalnego procesu edukacji i rozwoju dzieci.

Wokół budynku przedszkola znajduje się ogród pełen zieleni, drzew liściastych i iglastych, krzewów ozdobnych oraz bogaty w różnokolorowe rabaty kwiatowe. Obok ogrodu znajduje się plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw rekreacji i wypoczynku dzieci, jest również miejsce do zabaw i gier zespołowych.

Ciekawa i zróżnicowana oferta edukacyjna przedszkola sprawia, że placówka cieszy się bardzo dużą popularnością w swojej gminie i nie tylko.

W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: rytmika, taniec towarzyski, zajęcia gimnastyki korekcyjnej , plastyczne oraz muzyczno-teatralne.

Przedszkole zapewnia dzieciom i rodzicom opiekę psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć logopedycznych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjnych.

W przedszkolu panuje życzliwa i przyjazna atmosfera: nauczyciele personel administracyjno-obsługowy stanowi miły, uśmiechnięty i chętny do pracy zespół. Relacje między poszczególnymi członkami zespołu są serdeczne i pełne wzajemnego szacunku.

Bardzo szeroko mamy rozwiniętą współpracę z rodzicami. Stosujemy szeroki wachlarz form współpracy z rodzicami.

Dzięki temu łatwiej nam sprostać codziennym zadaniom stawianym przez otoczenie. Staramy się przede wszystkim by zadowoleni rodzice przyprowadzali do nas uśmiechnięte dzieci. Zależy nam na tym, by dzieci czuły się bezpieczne i z radością spędzały czas bawiąc się i ucząc. O to dbają szczególnie wysoko wykształcona kadra pedagogiczna, proponując dzieciom atrakcyjną ofertę zajęć dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci.

Na terenie przedszkola odbywa się szereg imprez, spotkań integracyjnych dla rodziców, uroczystości przedszkolnych, środowiskowych oraz wycieczek.

W obecnej chwili nasze Przedszkole, tj. od 2019 posiada jeszcze 2 duże sale dydaktyczne wraz z łazienką i szatnią.